Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đã ký Quyết định số 1120/QĐ-BXD ngày 8/10/2021 về việc ban hành Kế hoạch triển khai Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Vụ Quy hoạch - Kiến trúc sẽ là đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch (Ảnh: Hữu Mạnh).

Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-TTg ngày 19/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng phát triển kiến trúc Việt Nam hiện đại, bền vững, giàu bản sắc, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển văn hóa trở thành nền tảng tinh thần trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, gắn với bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Để hoàn thành mục tiêu tổng quát, Kế hoạch cần hoàn thành 5 nhiệm vụ cụ thể. Một là hoàn thiện các quy định pháp luật, cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực kiến trúc, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội; hoàn thiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực kiến trúc.

Hai là xây dựng đề án bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực kiến trúc. Ba là xây dựng đề án phát triển kiến trúc bền vững, đáp ứng yêu cầu ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh và thiên tai; hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về kiến trúc và quản lý hành nghề kiến trúc; đề án Chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc.

Bốn là xây dựng đề án thúc đẩy xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển kiến trúc Việt Nam, nâng cao chất lượng thiết kế, đảm bảo phát triển bền vững. Năm là xây dựng kế hoạch chương trình quảng bá, phát triển kiến trúc Việt Nam ra thế giới.

Thời gian thực hiện Kế hoạch sẽ kéo dài từ năm 2021 đến năm 2030. Kinh phí thực hiện được bố trí hàng năm trong tổng kinh phí các nhiệm vụ thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam; kinh phí thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao phân bố cho các đơn vị.

Các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ căn cứ vào điều kiện thực tế, xây dựng dự toán kinh phí hoạt động, triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, tổng hợp chung vào dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị mình theo quy định hiện hành về quản lý ngân sách Nhà nước để chủ động nguồn kinh phí tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Bên cạnh đó, Kế hoạch cũng nêu cụ thể những công việc cần triển khai để thực hiện Định hướng phát triển kiến trúc Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đó là hoàn thiện thế chế, quy phạm pháp luật; đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; phát triển khoa học công nghệ; hợp tác, hội nhập quốc tế và tuvên truyền, phổ cập về kiến trúc.

Về phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, Vụ Quy hoạch - Kiến trúc sẽ là đơn vị đầu mối của Bộ Xây dựng, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đúng tiến độ các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch. Ngoài ra, các đơn vị cần phải xây dựng kế hoạch cụ thể cho chính mình, trong đó phân công rõ nhiệm vụ cho lãnh đạo và chuyên viên chịu trách nhiệm thực hiện đối với từng nhiệm vụ cụ thể của đơn vị được phân công.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp cần sửa đổi, bổ sung các nhiệm vụ cụ thể, các đơn vị cần chủ động đề xuất, báo cáo Bộ trưởng Bộ Xây dựng xem xét, quyết định.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website