Quảng Nam: Thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Văn bản số 3867/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Quảng Nam thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Theo đó, Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện có 17 ủy viên do ông Trần Thanh Hà - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh giữ chức Chủ tịch Hội đồng.

Ngoài ra, ông Trần Văn Phúc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng và ông Phạm Bê - Chi cục trưởng Chi cục quản lý Đất đai tỉnh Quảng Nam giữ chức Ủy viên Thường trực.

Nhiệm vụ và hình thức hoạt động của Hội đồng thẩm định gồm: Thẩm định hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện theo thẩm quyền, đảm bảo nội dung và thời gian theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành.

Chủ tịch Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố lập kế hoạch thẩm định, phân công Uỷ viên và thông báo kết quả thẩm định cho UBND các huyện, thị xã, thành phố để hoàn chỉnh hồ sơ trình HĐND cùng cấp và gửi hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh trình phê duyệt.

Các Uỷ viên của Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố và góp ý bằng văn bản gửi Uỷ viên thường trực để tổng hợp hoặc góp ý trực tiếp tại cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng thẩm định triệu tập, trường hợp cần thiết tham gia kiểm tra thực tế nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

Hội đồng thẩm định hoạt động theo hình thức kiêm nhiệm. Kinh phí tổ chức thẩm định thực hiện theo quy định hiện hành.

(Nguồn:baoxaydung.com.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website