Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040

Vị trí:  Móng Cái, Quảng Ninh

Quy mô: Khoảng 121.197 ha

Quyết định phê duyệt số: 368/QĐ-TTg 

Năm hoàn thành: 2021

Quy hoạch chung đô thị khác