Tin VIUP

Đảng viên VIUP tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung 02 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Đảng viên VIUP tham dự hội nghị trực tuyến quán triệt nội dung 02 cuốn sách của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 28/2, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt nội dung hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, gồm: "Xây dựng và phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc "cây tre Việt Nam" và "Phát huy truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc".

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website