Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2030.

Vị trí:  Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Quy mô: 674,53 ha

Quyết định phê duyệt số: 468/QĐ-TTg 

Năm hoàn thành: 2021

Quy hoạch chung đô thị khác