Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

QHC XD thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Vị trí: Thủ đô Hà Nội

Quy mô: 3.344,6 km2

Quyết định phê duyệt số: 1259/QĐ-TTg

Năm thực hiện: 2009-2011

Quy hoạch chung đô thị khác