Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040

Vị trí: Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn

Quy mô: 14.960 ha

Quyết định phê duyệt số: 1590/QĐ-TTg, ngày 16 tháng10 năm 2020

Năm thực hiện: 2020

Quy hoạch chung đô thị khác