Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung thành phố Hạ Long đến năm 2040

Vị trí: Thành phố Hạ Long

Quy mô: Diện tích tự nhiên khoảng 1.121,322 km2 (112.132 ha) và diện tích mặt biển khoảng 402 km2 (40.251 ha)

Quyết định phê duyệt số: 72/QĐ-TTg ngày 10-2-2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch chung đô thị khác