Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung thành phố Phan Thiết đến năm 2040

Vị trí: Thành phố Phan Thiết

Quy mô: 27.626 ha

Quyết định phê duyệt số: 1197/QĐ-UBND, ngày 27 tháng 5 năm 2020

Năm thực hiện: 2020

Quy hoạch chung đô thị khác