Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng KKT Vân Đồn đến năm 2040

Vị trí: khu kinh tế Vân Đồn

Quy mô:  2.171,33 ha

Quyết định phê duyệt số: 266 / QĐ-TTg, ngày 17 tháng 2 năm 2020

Năm thực hiện: 2020

Quy hoạch chung đô thị khác