Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2035

Vị trí:  TP Hòa Bình, huyện Đà Bắc, huyện Cao Phong, huyện Tân Lạc và huyện Mai Châu

Quy mô: 52.200 ha

Quyết định phê duyệt số: 439/QĐ-TTg

Năm hoàn thành: 2021

Quy hoạch chung đô thị khác