Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch hệ thống thoát nước & xử lý nước thải khu vực dân cư, khu vực CN thuộc lưu vực sông Nhuệ, sông Đáy đến năm 2030

Quy mô: 7.665 km2

Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng

Quyết định phê duyệt số: 681/QĐ-TTg

Thực hiện năm: 2011

Quy hoạch chung đô thị khác