Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu tái định cư số 1, đô thị Núi Thành, huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam

Vị trí:  xã Tam Hi ệp, th ị trấn  Núi Thành tỉnh Quảng Nam

Quy mô: khoảng 6,245 ha

Quyết định phê duyệt số: 4675/Q Đ-UBND tỉnh Quảng Nam

Quy hoạch phân khu, chi tiết khác