Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tỉnh Bắc Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí:  Tỉnh Bắc Giang

Quy mô: 389.589 ha

Quyết định phê duyệt số: Quyết định 219/QĐ-TTg ngày 17/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Năm thực hiện: 2022

Quy hoạch tỉnh khác