Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Nam Đàn tỉnh Nghệ An đến năm 2035

Vị trí:  huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Quy mô: 29.216,76 ha

Quyết định phê duyệt số: 3698/QD-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2020

Năm thực hiện: 2020

Quy hoạch vùng khác