Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

TKĐT - Đồ án QHC xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: TP. Hà Nội

Quy mô: 334.460,5 ha

Chủ đầu tư: Bộ Xây dựng

Quyết định phê duyệt số: 1259 - QĐ/TTg

Năm thực hiện: 2010

Thiết kế đô thị khác