Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia năm 2019

 

         BỘ XÂY DỰNG                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA 

        Số: 124 /QĐ-VQHQG                                                                    Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện quy hoạch đô thị và           nông thôn quốc gia năm 2019

VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

            Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

           Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 23/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016 – 2020;

           Căn cứ Quyết định số 104/QĐ-BXD ngày 22/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2019;

           Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia năm 2019.

           Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 3: Trưởng các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);

- Các Phó Viện trưởng;

- Lưu VT.

 

                                                  VIỆN TRƯỞNG

 

                                                     (Đã ký)

 

                                                  Lưu Đức Cường

Download chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của VIUP năm 2019

 

 

 

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website