Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia năm 2020

 

         BỘ XÂY DỰNG                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ                                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA 

        Số: 77 /QĐ-VQHQG                                                                    Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia năm 2020

VIỆN TRƯỞNG VIỆN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ VÀ NÔNG THÔN QUỐC GIA

               Căn cứ Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

               Căn cứ nghị quyết số 126/NQ-CP, ngày 29/11/2017 của chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống đến năm 2020.

               Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-BXD, ngày 25/01/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia;

               Căn cứ Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 23/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2016-2020;

               Căn cứ Quyết định số 289/QĐ-BXD ngày 06/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành chương trình thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2020; 

               Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính,  

QUYẾT ĐỊNH:

           Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia năm 2020.

           Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

           Điều 3: Trưởng các đơn vị thuộc Viện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

  Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Bộ Xây dựng (để báo cáo);

- Các Phó Viện trưởng;

- Lưu VT.

 

                                                  VIỆN TRƯỞNG

 

                                                     (Đã ký)

 

                                                  Lưu Đức Cường

Download Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của VIUP năm 2020

 

 

 

 

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website