Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại VIUP

Thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật được Bộ trưởng Bộ Xây dựng phê duyệt; Thực hiện Quyết định số 130 ngày 2/5/2018 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng phê duyệt kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2018; Căn cứ Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 12/11/2015 của Bộ trưởng BXD về việc tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, sáng ngày 16/10, tại trụ sở VIUP, Thanh tra Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho các đối tượng là lãnh đạo Viện, lãnh đạo cấp phòng, trung tâm trực thuộc VIUP.

Quang cảnh chung

Tại hội nghị, ông Ngô Xuân Quang - Phó Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng trực tiếp phổ biến nội dung tuyên truyền. Ông giới thiệu mục đích, yêu cầu của buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Một số quy định của Luật phòng, chống tham nhũng như các hành vi tham nhũng theo quy định luật phòng chống tham nhũng; nguyên tắc xử lý tham nhũng; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người  có chức vụ, quyền hạn trong việc thực hiện pháp luật về phòng chống tham nhũng cũng như các biện pháp phòng ngừa và một số nội dung liên quan.

Ông Ngô Xuân Quang phổ biến nội dung tuyên truyền

Bên cạnh đó, ông Ngô Xuân Quang đã liên hệ với thực tế hoạt động của VIUP để làm rõ hơn các nội dung đã trình bày như với chức năng tham gia, góp ý, biên soạn văn bản pháp quy quản lý ngành, việc phòng, chống tham những đối với VIUP chính là tư vấn cho Bộ Xây dựng đưa ra các định mức, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng phù hợp, tránh lãnh phí, thất thoát...

Ngoài ra, ông đề nghị VIUP xây dựng kế hoạch, chương trình tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, kế hoạch thực hiện... Sau hội nghị này, VIUP có trách nhiệm tổ chức tuyên truyền hướng dẫn cho các đơn vị của Viện thực hiện tốt phòng, chống tham nhũng.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website