VIUP tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia

Theo đề nghị của Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia, ngày 3/7/2019, Trung tâm Thông tin, Đào tạo và HTQT đã tổ chức tập huấn, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ đang công tác tại Cung.

Ts.KTS Nguyễn Trung Dũng phát biểu khai mạc khóa học

Nội dung tập huấn bao gồm: Tổng quan hệ thống quy hoạch Việt Nam theo Luật Quy hoạch; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; Luật Kiến trúc và vấn đề bảo tồn di sản đề cập trong luật Kiến trúc.

Khóa tập huấn do 2 chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch và kiến trúc trình bày với sự tham dự của hơn 10 cán bộ nghiệp vụ Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia.

 

ThS.KTS Cao Sỹ Niêm (VIUP)đã trình bày sơ lược về Luật Quy hoạch

Tại chuyên đề Giới thiệu tổng quan hệ thống quy hoạch Việt Nam theo Luật Quy hoạch, ThS.KTS Cao Sỹ Niêm (VIUP)đã trình bày sơ lược về Luật Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2017 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 từ những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động quy hoạch, hệ thông quy hoạch quốc gia, quan hệ giữa các loại quy hoạch, tới các nội dung quy hoạch, quy trình lập quy hoạch, tổ chức tư vấn lập quy hoạch... cũng như việc lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt, công bố, cung cấp thông tin quy hoạch.

Trong Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch  được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 20 tháng 11 năm 2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2019, ThS.KTS Cao Sỹ Niêm đã trình bày: Điều 28. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng và Điều 29. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch đô thị

TS. Tạ Thị Hoàng Vân (Viện Kiến trúc Quốc gia) giới thiệu chung về Luật Kiến trúc

Trong phần trình bày của mình, TS. Tạ Thị Hoàng Vân (Viện Kiến trúc Quốc gia) giới thiệu chung về Luật Kiến trúc Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 6 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2020. Trong đó, TS. Tạ Thị Hoàng Vân đi sâu vào một số điều về: Bản sắc văn hóa dân tộc trong kiến trúc; Chính sách của Nhà nước trong hoạt động kiến trúc; Yêu cầu đối với kiến trúc đô thị, kiến trúc nông thôn và khu vực khác; Yêu cầu quản lý đối với công trình kiến trúc có giá trị; Trách nhiệm quản lý Nhà nước về kiến trúc.

Nội dung khóa tập huấn được xây dựng thiết thực, cung cấp thông tin cập nhật trong lĩnh vực Kiến trúc, Quy hoạch cho cán bộ Cung triển lãm kiến trúc, quy hoạch xây dựng quốc gia nhằm góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn cho cán bộ làm công tác trưng bày, thuyết trình tại Cung triển lãm.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website