Góp ý kiến dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất

Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 903/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố về việc ấy ý kiến dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Ngày 05/03/2019 Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 903/BTNMT-TCQLĐĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố Lấy ý kiến dự thảo thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

Dự thảo Thông tư được đăng tải xin ý kiến trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử Tổng cục Quảng lý đất đai.

(Nguồn:monre.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website