Lạng Sơn khẩn trương triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030

Xác định công tác lập quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ ưu tiên, quan trọng hàng đầu nhằm cụ thể hóa các chiến lược, quy hoạch của quốc gia, vùng, UBND tỉnh Lạng Sơn đã khẩn trương tập trung triển khai lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050.

Ngay sau khi Luật Quy hoạch và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch được ban hành, UBND tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh và Tổ chuyên viên giúp việc Ban chỉ đạo để chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiến hành tổ chức triển khai các bước theo định.

Theo báo cáo tình hình triển khai và nhiệm vụ xây dựng Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn, tính đến tháng 4/2018, trên địa bàn tỉnh có 340 quy hoạch đã được phê duyệt còn hiệu lực, 12 quy hoạch đã được lập, điều chỉnh, thẩm định nhưng chưa được phê duyệt, 4 quy hoạch đã được lập, điều chỉnh nhưng chưa được thẩm định. Đồng thời bãi bỏ 11 quy hoạch theo thẩm quyền của UBND tỉnh. Đối với xây dựng kế hoạch vốn lập Quy hoạch tỉnh cho thời kỳ 2021 - 2030, đã phân bổ 30 tỷ đồng cho Dự án lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, năm 2020 đã bố trí 10 tỷ đồng để thực hiện khối lượng ban đầu của dự án.

Như vậy, đến nay, tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ quy hoạch và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 748/QĐ-TTg ngày 3/6/2020.

Theo Quyết định này, việc lập quy hoạch phải bảo đảm phù hợp, thống nhất, đồng bộ với mục tiêu, định hướng của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 của cả nước; chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; các điều ước quốc tế mà Việt Nam là nước thành viên. Ngoài ra, nguyên tắc lập quy hoạch cũng bảo đảm sự tuân thủ, tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; bảo đảm tính khả thi, khoa học, khách quan, công khai, minh bạch, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối liên thông, tiết kiệm, hiệu quả; kết hợp quản lý ngành với quản lý lãnh thổ; bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, hài hòa lợi ích của quốc gia, các vùng, các địa phương và lợi ích của người dân...

Có thể nói, việc lập Quy hoạch tỉnh là nhiệm vụ rất quan trọng, nội dung quy hoạch bao trùm toàn bộ các lĩnh vực trên địa bàn toàn tỉnh, theo đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thời gian tới, nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố rất nặng nề, đòi hỏi mỗi cấp, ngành, người đứng đầu đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu và khẩn trương triển khai nhiệm vụ được phân công, đảm bảo tiến độ và chất lượng cao nhất.

Cụ thể, các đơn vị xây dựng kế hoạch, tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp. Đồng thời, định kỳ hàng tháng (trước ngày 25 hàng tháng) báo cáo tiến độ thực hiện gửi Ban chỉ đạo Quy hoạch tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; trường hợp báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ lập quy hoạch tỉnh với Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh. Chủ động tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, trường hợp cần thiết báo cáo Ban Chỉ đạo để kịp thời giải quyết.

Trong quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, nếu có khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền giải quyết hoặc cần thiết phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, các cơ quan, đơn vị chủ động đề xuất, báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Chỉ đạo lập quy hoạch tỉnh để xem xét, quyết định.

Trước đó, tại Hội nghị triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố phải bắt tay ngay vào thực hiện lập quy hoạch. Giám đốc các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện lập quy hoạch. Về tổng hợp số liệu, thống nhất lấy số liệu đến hết năm 2020 phục vụ cho việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố cần làm tốt công tác phối hợp trong suốt quá trình lập quy hoạch tỉnh.

(Nguồn:congthuong.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website