Xây dựng đô thị thông minh

QHĐT hướng tới QHĐT thông minh tại Việt Nam
QHĐT hướng tới QHĐT thông minh tại Việt Nam

Tổng quan Những thách thức của quá trình đô thị hóa toàn cầu đã và đang tạo ra các áp lực buộc quá trình đô thị hóa phải điều chỉnh để tiến tới hình thành những thành phố đáng sống hơn, phát triển bền vững hơn. Chất lượng đô thị hóa không chỉ được phản ánh bằng tăng trưởng mà còn là sự phát triển hài hòa, tổng thể mọi mặt. Quá trình đô thị hóa cần phải được xử lý bởi những giải pháp “thông minh” hơn. Nhu cầu quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngày càng trở nên cấp bách, thúc đẩy các cơ quan quản lý của mỗi quốc gia tìm kiếm và xây dựng mô hình phát triển đô thị tiên tiến.

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website