Tư liệu
< Trở lại danh sách

Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng - Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển, Quản Lý Và Sử Dụng Nhà Ở

Trước thực trạng công tác quy hoạch của Việt Nam còn tồn tại nhiều bất cập, hạn chế, việc xây dựng và ban hành Luật Quy hoạch đã nhận được sự kỳ vọng và quan tâm lớn của xã hội trong thời gian qua. Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017,  bao gồm 6 Chương, 59 Điều và 3 Phụ lục. Luật quy định việc lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, thực hiện, đánh giá, điều chỉnh quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia; quản lý nhà nước trong hoạt động quy hoạch. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2019.

Thời gian gần đây, Chính phủ và các Bộ, Ngành cũng đã ban hành nhiều văn bản pháp luật mới có liên quan đến lĩnh vực quy hoạch như: Nghị định 139/2017/NĐ-CP ngày 21/11/2017 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở, Thông tư số 05/2017/TT-BXD ngày 05/04/2017  hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị, Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/03/2017  về việc hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.. THÔNG TƯ số 03/2018/TT-BXD ngày 24 tháng 04 năm 2018 Quy Định Chi Tiết Một Số Điều Của Chính Phủ Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Đầu Tư Xây Dựng; Khai Thác, Chế Biến, Kinh Doanh Khoáng Sản Làm Vật Liệu Xây Dựng, Sản Xuất, Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng; Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật; Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển Nhà Ở, Quản Lý Sử Dụng Nhà Và Công Sở

Nhằm giúp các cấp chính quyền, cán bộ quy hoạch và những người quan tâm đến công tác quy hoạch  thuận tiện trong việc áp dụng, nghiên cứu, Trung tâm Sách Pháp luật phối hợp cùng Nhà Xuất bản Lao Động cho xuất bản quyển sách:

Cẩm Nang Công Tác Quản Lý Quy Hoạch, Xây Dựng - Quy Định Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật, Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển, Quản Lý Và Sử Dụng Nhà Ở

Nội dung cuốn sách gồm các phần chính sau:

Phần Thứ Nhất. Một Số Vấn Đề Về Quy Hoạch Tại Việt Nam Hiện Nay

Phần Thứ Hai. Luật Quy Hoạch Năm 2017

Phần Thứ Ba. Luật Xây Dựng & Các Quy Định Về Quy Hoạch Xây Dựng

Phần Thứ Tư. Hướng Dẫn Quy Hoạch Xây Dựng Nông Thôn, Quy Hoạch Rừng, Quy Hoạch Thủy Lợi

Phần Thứ Năm. Điều Chỉnh Quy Hoạch, Lập Kế Hoạch Sử Dụng Đất

Phần Thứ Sáu. Hướng Dẫn Xác Định, Quản Lý Chi Phí Quy Hoạch & Thu, Nộp Lệ Phí Cấp Giấy Phép Quy Hoạch

Phần Thứ Bảy. Xử Phạt Vi Phạm Hành Chính Trong Hoạt Động Xây Dựng, Quản Lý Công Trình Hạ Tầng Kỹ Thuật; Kinh Doanh Bất Động Sản, Phát Triển, Quản Lý Và Sử Dụng Nhà Ở.