Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
100/QĐ-BXD Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và các đề án của Bộ Xây dựng năm 2022 10/03/2022 Bộ Xây dựng Download
96/QĐ-BXD Quyết định số 96/QĐ-BXD ngày 04/03/2022 về việc Ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22 04/03/2022 Bộ Xây dựng Download
Nghị định số 08/2022/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường 10/01/2022 Chính phủ Download
1557/QĐ-BXD “Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022” 31/12/2021 Bộ Xây dựng Download
Nghị định 122/2021/NĐ-CP Quy định về xử phạt VPHC lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. 28/12/2021 Chính phủ Download
Thông tư số 10/2021/TT-BKHĐT Hướng dẫn lồng ghép phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, kinh tế - xã hội 22/12/2021 Bộ Kế hoach và Đầu tư Download