Tư liệu

Văn bản pháp quy

Số/ký hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Cơ quan ban hành Tải về
Nghị quyết số 04/NQ-TW Tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí 21/08/2022 Ban chấp hành TW Đảng Download
Quyết định số 464/QĐ-BXD Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022. 31/05/2022 Bộ Xây dựng Download
Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg Quy định về thí điểm phân cấp thẩm quyền phê duyệt, trình tự, thủ tục phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị thuộc thành phố Hải Phòng, thành phố Cần Thơ, tỉnh Nghệ An và tỉnh Thanh Hóa 27/05/2022 Chính phủ Download
Quyết định số 334/QĐ-BXD Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025. 26/04/2022 Bộ Xây dựng Download
Chỉ thị số: 02/CT-BXD Về việc đẩy mạnh chuyển đổi số ngành xây dựng. 06/04/2022 Bộ Xây dựng Download
Quyết định 104/QĐ-BXD Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022 của Bộ Xây dựng. 11/03/2022 Bộ Xây dựng Download