Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tỉnh Khánh Hòa thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: tỉnh Khánh Hòa

Quyết định phê duyệt số: 318/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch tỉnh khác