Hội đồng khoa học VIUP nghiệm thu 02 nhiệm vụ KHCN

Nhằm nâng cao chất lượng và đảm bảo tiến độ các đề tài nghiên cứu, trong ngày 17/5/2023, Hội đồng khoa học VIUP tiếp tục nghiệm thu cấp cơ sở 02 nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu, soát xét Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Yêu cầu thiết kế” và “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng – Tiêu chuẩn thiết kế”.

Thay mặt nhóm nghiên cứu thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu, soát xét Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – Yêu cầu thiết kế”, ThS.KTS Vũ Hồng Sơn trình bày tóm tắt nội dung. Theo đó, TCVN 4454:2012 là tiêu chuẩn dành cho quy hoạch xây dựng nông thôn. Tiêu chuẩn này được áp dụng trong quá trình lập đồ án quy hoạch xây dựng nông thôn trong phạm vi ranh giới hành chính xã (còn gọi là quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới - gọi tắt là quy hoạch xây dựng nông thôn). Trong những năm qua, TCVN 4454:2012 đã là cơ sở hiệu quả để thiết kế quy hoạch xây dựng cho toàn bộ các xã nông thôn tại Việt Nam, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Hiện nay, do thực tế phát triển đã có sự thay đổi của hệ thống tiêu chuẩn – quy chuẩn Việt Nam và các văn bản Luật có liên quan về quy hoạch xây dựng nông thôn, đặt ra yêu cầu cần thiết phải rà soát lại TCVN 4454:2012 một cách cụ thể, để từ đó đề xuất xây dựng tiêu chuẩn mới về quy hoạch nông thôn phù hợp, đồng thời tương thích với những quy chuẩn, tiêu chuẩn và các văn bản Luật mới hiệu lực có liên quan trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng nông thôn. Mục tiêu của nhiệm vụ nhằm nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng công tác thiết kế quy hoạch xây dựng nông thôn trong thời gian qua; Nghiên cứu soát xét tiêu chuẩn quốc gia “TCVN 4454:2012 Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”, đánh giá, đề xuất các nội dung thay thế phù hợp; Xây dựng báo cáo thuyết minh và Dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”.

Để thực hiện nhiệm vụ, nhóm đã nghiên cứu tổng quan, đánh giá thực trạng, rà soát các nội dung trong TCVN 4454:2012; Nghiên cứu, tổng hợp cơ sở khoa học cho việc soát xét TCVN 4454:2012; Nghiên cứu đề xuất các nội dung sửa đổi, thay thế, bổ sung trong TCVN 4454:2012 và đề xuất dự thảo khung TCVN “Quy hoạch xây dựng nông thôn – yêu cầu thiết kế”.

Tại cuộc họp, các phản biện và thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến cho nội dung nhiệm vụ.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm đánh giá nhóm nghiên cứu đã hoàn thành nhiệm vụ bám sát nội dung đề cương được phê duyệt. Đồng thời, PVT Phạm Thị Nhâm đề nghị nhóm cân đối lại các chương cho phù hợp, bổ sung cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn. Khi soát xét nội dung sửa đổi, thay thế, bổ sung cần đưa ra lý do… PVT Phạm Thị Nhâm yêu cầu nhóm nghiên cứu tập trung hoàn thiện gấp nội dung, sản phẩm của nhiệm vụ để sớm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

Đối với  nhiệm vụ KHCN “Nghiên cứu xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng – Tiêu chuẩn thiết kế”, KS. Lê Thanh Bình – Chủ nhiệm nhiệm vụ cho biết đề tài đã nghiên cứu về thực trạng công tác quy hoạch cao độ nền tại Việt Nam từ các vấn đề mang tính pháp lý đến thực tiễn triển khai lập quy hoạch và các lý thuyết về phát triển bền vững ứng dụng trong quy hoạch cao độ nền, đồng thời thực hiện việc điều tra, khảo sát, đánh giá thực tế công tác quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị tại các thành phố, từ đó:

  1. Xây dựng các nguyên tắc cho công tác quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị gắn với việc sử dụng hiệu quả quỹ đất thấp trũng trong đô thị phục vụ công tác thoát nước theo hướng sử dụng đa chức năng, giải quyết vấn đề ngập úng trong đô thị có tính đến các định hướng phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng.
  2. Xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - tiêu chuẩn thiết kế bao gồm (1) Tiêu chuẩn quốc gia Cao độ nền xây dựng - tiêu chuẩn thiết kế và (2) Thuyết minh tiêu chuẩn cho công tác quy hoạch cao độ nền khi quy hoạch đô thị, khu chức năng, điểm dân cư nông thôn.
  3. Đề xuất một số vấn đề cần có sự điều chỉnh, bổ sung trong hệ thống văn bản pháp quy để phù hợp với định hướng phát triển bền vững trong việc lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị cũng như một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý theo nội dung quy hoạch cao độ nền và thoát nước mặt đô thị.

Tại cuộc họp, các phản biện và thành viên đã góp ý để nhóm nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung của đề tài.

Chủ tịch hội đồng Phạm Thị Nhâm đánh giá cao kết quả của đề tài và nỗ lực của nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, bà đề nghị nhóm lưu ý một số vấn đề như: cân đối lại các phần viết trong báo cáo tổng hợp, bổ sung thêm cách tiếp cận từ góc độ tàn phá tài nguyên, làm rõ việc lựa chọn đất xây dựng phải gắn với cao độ nền… PVT Phạm Thị Nhâm yêu cầu nhóm tập trung hoàn thiện nội dung và sản phẩm của đề tài sớm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website