Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chương Mỹ

Ngày 1/2, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Trọng Đông ký ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Chương Mỹ.

Theo đó, trong năm 2024, diện tích các loại đất được phân bổ của huyện Chương Mỹ là 23.738,72 ha, trong đó, đất nông nghiệp là 15.887,36 ha; Đất phi nông nghiệp là 7.711.19 ha; Đất chưa sử dụng là 140,17 ha.

Cũng trong năm 2024, kế hoạch thu hồi các loại đất trên địa bàn huyện Chương Mỹ đối với đất nông nghiệp là 409,36 ha; Đối với đất phi nông nghiệp là 67,13 ha.

Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2024 của Huyện đối với đất nông nghiệp sang phi nông nghiệp là 331,01 ha. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2024 đối với đất nông nghiệp là 5,00 ha; đất phi nông nghiệp là 1,48 ha.

Theo Kế hoạch được phê duyệt, danh mục các công trình, dự án năm 2024 của huyện Chương Mỹ bao gồm 123 dự án, diện tích 676,41 ha.

UBND Thành phố giao UBND huyện Chương Mỹ tổ chức công bố, công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; Thực hiện thu hồi đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; Tổ chức kiểm tra thực hiện kế hoạch sử dụng đất; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm kế hoạch sử dụng đất; tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất năm 2024; Cân đối xác định các nguồn vốn để thực hiện Kế hoạch sử dụng đất đảm bảo tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất; Tổ chức thực hiện kế hoạch sử dụng đất, chặt chẽ, đảm bảo các chỉ tiêu sử dụng đất đã được UBND Thành phố phê duyệt.

Đồng thời, chịu trách nhiệm về việc tổ chức xét duyệt; về điều kiện, quy mô, diện tích và sự phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, các quy hoạch khác có liên quan đến từng vị trí thửa đất đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao liền kề trong cùng thửa đất ở đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sang đất ở, đảm bảo đúng quy định tại Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND Thành phố và các quy định liên quan khác của pháp luật.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm tổ chức kiểm tra việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất.

(Nguồn:hanoi.gov.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website