Hội đồng khoa học kỹ thuật VIUP xét duyệt đề tài "Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới quy mô cấp huyện"

Ngày 3/8/2018, Hội đồng khoa học kỹ thuật VIUP do PGS.TS.KTS Lưu Đức Cường - Viện trưởng làm chủ tịch đã họp xem xét, đánh giá nội dung đề tài "Nghiên cứu quy hoạch xây dựng nông thôn mới quy mô cấp huyện". Đề tài này do Viện Quy hoạch xây dựng phát triển nông thôn thực hiện.

ThS.KTS Vũ Hồng Sơn báo cáo đề tài

Báo cáo về nội dung của đề tài, Chủ nhiệm đề tài ThS.KTS Vũ Hồng Sơn cho biết mục tiêu cụ thể của đề tài nhằm đánh giá tổng thể điều kiện đặc thù về tự nhiên và kinh tế-xã hội vùng phục vụ quy hoạch xây dựng huyện nông thôn mới (NTM); Đánh giá hiện trạng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch NTM trên địa bàn cấp huyện; Xây dựng cơ sở khoa học và xác định hệ thống tiêu chí gắn với quy hoạch huyện NTM; và đề xuất giải pháp lập quy hoạch xây dựng huyện NTM. Cấu trúc đề tài nghiên cứu ngoài phần mở đầu và kết luận, phần nội dung của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Thực trạng quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng NTM trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch cấp huyện

Chương 2: Phân tích cơ sở khoa học cho việc lập đồ án quy hoạch xây dựng huyện NTM

Chương 3: Đề xuất giải pháp lập đồ án QHXD huyện NTM

Thành viên hội đồng

Đề tài đã đánh giá được thực trạng quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn trong công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch cấp huyện của 7 vùng miền trên cả nước bao gồm: vùng Trung du và miền núi phía Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung Bộ, vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, vùng Tây Nguyên, vùng Đông Nam Bộ và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đề tài đã nghiên cứu và phân tích được cơ sở khoa học cho việc lập đồ án QHXD huyện NTM. Trên cơ sở Bộ tiêu chí huyện NTM tại Quyết định số 558/QĐ-TTg, đề tài đã đề xuất được Bộ tiêu chí huyên NTM phân theo 07 vùng miền. Cấu trúc bộ tiêu chí bao gồm 1 tiêu chí chung và 9 nhóm tiêu chí huyện NTM bao gồm: 1. Quy hoạch; 2. Giao thông; 3. Thủy lợi; 4. Điện; 5. Y tế - Văn hóa - Giáo dục; 6. Sản xuất; 7. Môi trường; 8. An ninh, trật tự xã hội; 9. Chỉ đạo xây dựng NTM. Bộ tiêu chí phân theo 7 vùng như trên. Bên cạnh đó, đồ án đã đề xuất các nội dung của đồ án QHXD huyện NTM (bao gồm nhiệm vụ quy hoạch, lập đồ án quy hoạch), các yêu cầu cần đạt được của đồ án QHXD huyện NTM.

Viện trưởng Lưu Đức Cường phát biểu tại cuộc họp

Kết luận cuộc họp, Viện trưởng Lưu Đức Cường đề nghị nhóm nghiên cứu tiếp thu ý kiến của các thành viên hội đồng, rà soát lại chương 1 và viết gọn, kỹ hơn về công tác quy hoạch trên địa bàn cấp huyện trở xuống, đánh giá quy hoạch xây dựng xã NTM, chỉ ra những bất cập dẫn tới sự cần thiết lập quy hoạch huyện NTM. Giữ nguyên tiêu đề chương 3 theo đề cương được duyệt là Đề xuất hướng dẫn lập đồ án QHXD huyện NTM. Trình bày hướng dẫn theo đúng quy định. Bộ tiêu chí nên đưa vào bảng để dễ đọc và tra cứu. Ông yêu cầu nhóm đề tài chỉnh sửa trong 2 tuần để sớm gửi sang Bộ làm các thủ tục nghiệm thu.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website