Nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao tại các đô thị"

Đề tài "Nghiên cứu quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao tại các đô thị" được Hội đồng KHKT VIUP tổ chức họp nghiệm thu cấp cơ sở ngày 30/11/2018.

TS.KS Nguyễn Văn Minh báo cáo đề tài

Theo TS.KS Nguyễn Văn Minh, chủ nhiệm đề tài, giao thông trên cao (GTTC) là một hợp phần của hệ thống giao thông đô thị. Trong những năm gần đây, hệ thống giao thông trên mặt đất luôn bị đặt trong tình trạng quá tải dẫn tới tình trạng ùn tắc thường xuyên xảy ra. Việc xây dựng hệ thống giao thông ngoài mặt đất, đặc biệt là GTTC đang là phương án khả thi được các đô thị triển khai xây dựng. Tuy nhiên, việc đầu tư xây dựng mạng lưới GTTC còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của đô thị, còn thiếu nghiên cứu quy hoạch tổng thể, kế hoạch cụ thể dẫn tới tình trạng manh mún, không đồng bộ và hiệu quả chưa cao. Do đó đề tài "NC quy hoạch phát triển hệ thống GTTC tại các đô thị thực sự cần thiết và cấp bách".

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài bao gồm: Tổng quan về quy hoạch và xây dựng hệ thống giao thông trên cao tại các đô thị ở Việt Nam; Bài học kinh nghiệm về quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao tại một số nước trên thế giới; Đề xuất giải pháp quy hoạch phát triển hệ thống giao thông trên cao phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đô thị.

Đề tài nghiên cứu ngoài phần mở đầu, kết luận và kiến nghị, nội dung chính của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1: Tổng quan về quy hoạch phát triển hệ thống GTTC tại các đô thị

Chương 2: Cơ sở khoa học quy hoạch phát triển hệ thống GTTC tại các đô thị

Chương 3: Đề xuất về quy hoạch phát triển hệ thống GTTC tại các đô thị

Nhóm nghiên cứu đưa ra đề xuất tiêu chí quy hoạch hệ thống GTTC tại các đô thị; Đề xuất hệ thống các tiêu chí quy hoạch phát triển hệ thống GTTC trên cao theo mục tiêu bền vững; Đề xuất nâng cao năng lực quản lý quy hoạch xây dựng giao thông đô thị và một số đề xuất bổ sung văn bản pháp lý về quản lý và quy hoạch phát triển GTTC.

Các thành viên hội đồng

Các thành viên hội đồng cho rằng đề tài được nghiên cứu công phu, mang tính khả thi. Ngoài ra, hội đồng đóng góp thêm một số ý kiến để nhóm nghiên cứu hoàn chỉnh nội dung đề tài như cần làm rõ khái niệm hệ thống GTTC và giới hạn nghiên cứu của đề tài; đưa ra lợi thế của GTTC so với loại hình giao thông đô thị khác; Bổ sung đánh giá công tác lập quy hoạch giao thông nói chung và GTTC đối với quy hoạch đô thị; Đánh giá hiệu quả GTTC ở 5 đô thị thí điểm của Việt Nam hiện nay. Kinh nghiệm quốc tế cần đưa ra bài học cho Việt Nam. Trong giải pháp cần làm rõ tích hợp hay lồng ghép trong quá trình triển khai QHC); Làm rõ tiêu chí triển khai GTTC. Bên cạnh đó cần cân đối tỉ trọng các phần cho hợp lý.

Hội đồng nhất trí nghiệm thu đề tài trên sau khi nhóm nghiên cứu chỉnh sửa theo góp ý của các thành viên hội đồng.

(Nguồn:VIUP)
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website