Quy hoạch
Tìm đồ án theo địa lý
< Trở lại danh sách

Quy hoạch tỉnh Hà Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Vị trí: tỉnh Hà Giang

Quy mô: 7.927,55 km2

Quyết định phê duyệt số: 1339/QĐ-TTg ngày 13 tháng 11 năm 2023

Năm thực hiện: 2023

Quy hoạch tỉnh khác