Nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng”

Chiều ngày 10/5/2023, Hội đồng KHKT cấp cơ sở VIUP tổ chức họp nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến hạ tầng kỹ thuật (Giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng”. Hội đồng do Phó Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng làm chủ tịch.

Thay mặt nhóm nghiên cứu, chủ nhiệm đề tài ThS.KS Nguyễn Anh Tuấn báo cáo tóm tắt nội dung đề tài. Theo đó, trên thế giới việc đánh giá tác động (ĐGTĐ) đến hệ thống giao thông của các dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) không phải mới. Tại nhiều thành phố, đánh ĐGTĐ của dự án ĐTXD đến hệ thống giao thông là một nội dung bắt buộc đối với chủ đầu tư, được trình bày thành một báo cáo riêng đi kèm với bộ hồ sơ dự án do chủ đầu tư trình cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt cấp phép dự án. ĐGTĐ của dự án ĐTXD đến hệ thống giao thông đã được luật hóa tại nhiều quốc gia và được xây dựng thành các quy trình và sổ tay hướng dẫn, quy định cụ thể. Đối với Việt Nam, cho đến nay, gần như chưa có nghiên cứu chính thức nào đưa ra khái niệm, quy định và các nguyên tắc liên quan đến đánh giá tác động đến hệ thống giao thông và cấp thoát nước (CTN) của dự án ĐTXD. Tuy nhiên, hiện nay một số nhà đầu tư đã và đang quan tâm, chủ động thực hiện nội dung này. Về hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác, cụ thể là hệ thống cấp thoát nước, hiện nay trên thế giới cũng như Việt Nam chưa có các nội dung nghiên cứu cụ thể ĐGTĐ của các dự án ĐTXD đến khả năng đáp ứng của hệ thống này. Hầu hết đều chỉ tập trung về các khuyến cáo, đề xuất các giải pháp chung, lồng ghép trong các chiến lược, kế hoạch phát triển bền vững cho loại hình HTKT.

Với thực trạng quá tải về hạ tầng hiện nay tại các đô thị ở Việt Nam, việc thực hiện đề tài: “Nghiên cứu xây dựng tài liệu hướng dẫn đánh giá tác động đến HTKT (giao thông, cấp thoát nước) của các dự án đầu tư xây dựng” là rất cần thiết, mang tính thời sự cao, góp phần cung cấp cơ sở khoa học lý luận và đề xuất các giải pháp thực tiễn, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với vấn đề quy hoạch đô thị nói chung và quy hoạch HTKT đô thị nói riêng.

Qua nghiên cứu, đánh giá tổng quan về vấn đề HTKT tại các đô thị (giao thông, cấp thoát nước), đưa ra cơ sở khoa học về công tác đánh giá tác động đến giao thông và cấp thoát nước trong quy hoạch và quản lý phát triển đô thị của các dự án ĐTXD, nhóm nghiên cứu đề xuất hướng dẫn đánh giá tác động đến hệ thống giao thông, cấp thoát nước của các dự án ĐTXD.

Tài liệu hướng dẫn được soạn thảo nhằm trợ giúp các đơn vị xây dựng báo cáo đánh giá tác động (ĐGTĐ) trình cơ quan chuyên môn thẩm định xem xét. Tài liệu hướng dẫn đề cập thời điểm cần nộp báo cáo ĐGTĐ và đưa ra các yêu cầu kỹ thuật chung cho việc lập báo cáo. Mục đích của tài liệu nhằm:  Hỗ trợ chủ đầu tư thông qua việc cung cấp thông tin liên quan đến yêu cầu và mức độ chi tiết cần có cho các báo cáo ĐGTĐ. Làm rõ và thống nhất trong việc chuẩn bị cũng như thẩm định các báo cáo ĐGTĐ.

Bên cạnh đó, nhóm nghiên cứu đưa ra một số kiến nghị như: Đưa nội dung đánh giá tác động đến HTKT của dự án ĐTXD vào hệ thống văn bản pháp luật để có cơ sở thẩm định phê duyệt quy hoạch, chấp thuận chủ trương đầu tư cũng như có các giải pháp cải thiện, bổ sung về HTKT phù hợp; Các đô thị khi lập quy hoạch phải tính toán nhu cầu lưu lượng giao thông, làm cơ sở dữ liệu đầu vào cho công tác đánh giá tác động đến mạng lưới giao thông; Xây dựng bộ dữ liệu về phát sinh chuyến đi đối với từng loại dự án ĐTXD trên cơ sở kết quả của các báo cáo đánh giá tác động đến HTKT.

Tại cuộc họp, các phản biện và thành viên hội đồng góp ý về việc bố cục lại nội dung cho mạch lạc, bổ sung thêm nội dung về cấp thoát nước…

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch hội đồng Hoàng Vĩnh Hưng cho rằng đây là đề tài hay, tác động tốt tới công tác quản lý Nhà nước của Bộ và công tác lập quy hoạch của Viện. ĐGTĐ đến HTKT là việc cần làm trong công tác lập quy hoạch, đặc biệt là điều chỉnh quy hoạch. Phó Viện trưởng Hoàng Vĩnh Hưng đề nghị nhóm nghiên cứu bổ sung thêm mục tiêu, đối tượng, quy trình. Hướng dẫn cần chi tiết hơn nữa, cần bổ sung vai trò của cơ quan quản lý Nhà nước và giải pháp giảm thiểu tác động đến HTKT... Ông yêu cầu nhóm tiếp thu các ý kiến góp ý, tập trung chỉnh sửa hoàn thiện nội dung đề tài để sớm trình Bộ Xây dựng nghiệm thu.

(Nguồn:viup.vn)
Tin cũ hơn

Tạp chí QHXD

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website